REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD 2015 - platný od 01. 01. 2015

 • REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti firmě Jan Hanuš - J&J MOTO za vady motocyklu/skútru na provozovně firmy Jan Hanuš - J&J MOTO, která bez zbytečného odkladu posoudí a vyřídí každou reklamaci kupujícího týkající se vad motocyklu/skútru.
 • Na provozovně J&J MOTO, Revoluční 151/41, 682 01 Vyškov je v běžné provozní době přítomna osoba oprávněná k úkonům vyřizování reklamací.
 • J&J MOTO vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, a to ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný k odbornému posouzení vady. J&J MOTO garantuje vyřízení reklamace či stížnosti maximálně do 30 dnů.
 • Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení:
  •     odevzdáním opraveného výrobku
  •     výměnou výrobku
  •     vrácením kupní ceny výrobku
  •     vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku
  •     písemnou výzvou k převzetí plnění
  •     odůvodněným zamítnutím reklamace

 

 • J&J Moto vydá kupujícímu při podání i po uplatnění reklamace písemný doklad.

 

 • ODPOVĚDNOST J&J MOTO ZA VADY MOTOCYKLU/SKÚTRU A PRÁVNÍ ZÁRUKA

 

 • Firma J&J MOTO poskytuje kupujícímu právní záruku, že zakoupený motocykl/skútr nepochází z trestné činnosti. Zároveň firma garantuje, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k neoprávněnému pozměnění případně k neoprávněné manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru. Firma se také zaručuje, že v době prodeje není na motocykl/skútr uplatňováno zástavní právo a že motocykl/skútr v době jeho prodeje není předmětem leasingu. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a J&J MOTO vrátí kupujícímu kupní cenu motocyklu/skútru.
 • Právní záruku uvedenou v odst. 1 poskytuje J&J MOTO po celou dobu životnosti motocyklu/skútru. Práva z této záruky nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči J&J MOTO je oprávněn ji uplatňovat výhradně pouze kupující.
 • Firma J&J MOTO dále kupujícímu poskytuje záruku, že motocykl/skútr nebyl poškozen povodněmi, a to že motocykl/skútru nestál delší dobu v zatopeném území, nebyl pod vodou, stroj nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly nefunkčnost elektroinstalace motocyklu/skútru nebo jiného zařízení. V opačném případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí J&J MOTO kupujícímu kupní cenu motocyklu/skútru za vrácení motocyklu/skútru kupujícím do provozovny J&J MOTO. Ve smyslu všeobecných obchodních podmínek motocykl/skútr musí kupující vrátit ve stavu, v jakém ho od J&J MOTO převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení s veškerým příslušenstvím a součástmi. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči J&J MOTO nárok na náhradu vzniklé škody či na úhradu nákladů s vrácením motocyklu/skútru. Kupující nemá nárok na úroky z peněžité částky vrácené firmě J&J MOTO. Práva z této záruky nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči J&J MOTO je oprávněn je uplatňovat  výhradně kupující.
 • Firma J&J MOTO dále kupujícímu zaručuje, že motocykl/skútr je možné zaevidovat na nového majitele na území České republiky a této evidenci nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato záruka se výslovně vztahuje jen na území České republiky, přičemž firma J&J MOTO nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem motocyklu/skútru a jeho evidencí mimo území České republiky.
 • Kromě výše uvedené odpovědnosti odpovídá firma J&J MOTO za vady motocyklu/skútru v rozsahu všeobecně stanoveném závaznými právními předpisy dle ustanovení § 422 a dle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. V případech, kdy se později zjistí, že odpovědnost J&J MOTO se vůči kupujícímu řídí podle občanskoprávních předpisů, platí, že práva kupujícího vzhledem k odpovědnosti J&J MOTO za vady motocyklu/skútru zaniknou v případě, že kupující neuplatní tato práva v průběhu doby, která je stanovena všeobecně závaznými právními předpisy, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí motocyklu/skútru kupujícím, pokud podle všeobecně závazných právních předpisů bude doba na uplatnění těchto práv delší než 12 měsíců od převzetí motocyklu/skútru.
 • Kupující bere plně na vědomí a souhlasí s tím, že J&J MOTO neodpovídá za vady, které vznikly předcházejícím použitím a opotřebením motocyklu/skútru. Zároveň firma neodpovídá za defekty a vady, které vznikly po převzetí motocyklu/skútru kupujícím. J&J MOTO není také zodpovědná za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn a také za vady, o kterých kupující věděl anebo musel vědět v době uzavření této smlouvy – jedná se o zjevné vady.